COMMISSIONS / ZAMÓWIENIA

If I interested you in a design from my gallery just send me a link to inquire. If you have already your own design, don’t hesitate and  send me a message 
Jeżeli zainteresuje cię jakiś wzór z mojej galerii po prostu prześlij mi linka, z zapytaniem. Jeżeli masz własny wzór to też nie miej skrupułów i wyślij.


General conditions:

All armour hardened and tempered to 37-48 HRC, made out of 50HF spring steel and C45 mid carbon steel, 2-2,5mm used for helmets, 1,5 or 2mm used for knees, elbows and breastplates, 1mm for all rest as a standard. On a request may be made using mild steel. Prices include Regular simple  polished finish, with simple steel buckles mounted on vegetable tanned leather.  All parts are anatomically shaped accordingly to the replicated original piece.
There can be some additional features added- brass or bronze buckles, metal strap ends, metal buckle mounts, edge brasses, hand finished surface, blackening, mirror polishing etc. , prices for that are each time individual.

Commission:
As a confirmation of the commission I take 30% prepay, only after receiving it I put commission on my list. 
For making proper fit of the armour I require detailed measurements and in most cases body models. I can measure and take models personally in my workshop or give instructions how to do it at home. This should be provided as soon as possible, to allow me the personalised pattern designing process, and not later than a month before estimated beginning of the works.
For some supersize clients final price may be higher, and some armour elements may not be available in heat treated option.

Payments:
All prices are in Polish Zloty, and not including postage. Usually 1E=4pln. 
In case of bigger commission,(like full suit of armour for example) payment is divided : 30% initial prepay as confirmation, 30% before heat treatment/ try on/ finishing (if not heat treated), and rest when it’s ready. All other Commissions are divided to 30% initial prepay as confirmation, and rest when it’s ready. To the last payment additional costs like lining and postage should be added. Last payment should be done within 14 days since finishing of the commission , and before collecting/postage.
Prepay may be refunded before taking measurements or within 30 days (unless the work on the project has started), reduced by 50% of offer preparing cost. After that, prepay will be a cost of commission proceeding. In case of inability of fulfilling the commission, caused by me, prepay will be refunded in money or with current state of the commission - depending on the state of completion. In all other matters Polish civil law applies.

Place of taking , processing and fulfilling the commission is Warsaw, Poland. It can be picked up in person or sent by an insured shipment, at the expense of the ordering party.

Time of fulfilling the commission:

Considering the specifics of armour making, especially the fact, that most of work is done by hand , researched, and designed for each client separately to demanded measurements, I’m providing only the estimated  time of begging of works , and usual time it takes to complete that kind of commission. Delays from estimation should be expected.

Thing to remember:
Armour dents. It even may crack or break. That is natural wear. Please remember about this during usage. It may be partially reduced by using thicker steel. Original XV century amours thickness vary from 0.5mm to 6mm and more, keeping overall weight as low as possible.


Privacy:
I do not store any private data ,  contact and address details provided for delivery are passed straight to the current postage operator for the purpose of delivery only. Any data provided for invoices is stored accordingly to the law requirements.


If you do have more questions , please feel free to ask.
All best, Radosław Ciszewski 


Warunki ogólne:

Zbroje są hartowane i odpuszczane do 37-48 HRC, wykonane ze stali sprężynowej 50HF i stali średniowęglowej C45. Grubości 2-2,5 mm używanej do hełmów, 1,5 lub 2 mm używanej do kolan, łokci i napierśników, 1mm na całą resztę jako standard. Na życzenie zbroja może być wykonana ze stali miękkiej - czarnej konstrukcyjnej. Ceny obejmują zwykłe proste polerowane wykończenie, z prostymi stalowymi sprzączkami montowanymi na skórze garbowanej roślinnie. Wszystkie części są anatomicznie ukształtowane odpowiednio do odwzorowywanego oryginału.
Można dodać dodatkowe funkcje - mosiężne lub brązowe sprzączki, metalowe końce pasków, metalowe blaszki montowania sprzączek, mosiężne lamówki, ręcznie wykończoną powierzchnie, czernienie, polerowanie lustrzane itp., Za każdym razem ceny są indywidualne.

Zamówienie:
Jako potwierdzenie zamówienia biorę 30% przedpłaty, dopiero po jej otrzymaniu umieszczam zamówienie na liście.
Do poprawnego dopasowania zbroi potrzebuję szczegółowych pomiarów, a w większości przypadków modeli ciała. Mogę osobiście mierzyć i modelować w moim warsztacie lub poinstruować, jak zrobić to w domu. Powinny one zostać dostarczone tak szybko, jak to możliwe, aby umożliwić mi rozpoczęcie  projektowania spersonalizowanych szablonów i nie później niż miesiąc przed szacowanym początkiem prac.
W przypadku niektórych klientów o dużych rozmiarach ostateczna cena może być wyższa, a niektóre elementy  zbroi mogą nie być dostępne w  opcji zahartowanej. 


Płatności:
Wszystkie ceny podane są w Złotych Polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.
W przypadku większych zamówień (jak na przykład pełny komplet zbroi), płatność jest dzielona: 30% wstępnej przedpłaty jako potwierdzenie, 30% przed obróbką cieplną / przymiarką / wykończeniem (jeśli nie jest poddane obróbce cieplnej), i reszta, gdy zamówienie jest skończone. Wszystkie pozostałe zamówienia są podzielone na 30% wstępnej przedpłaty jako potwierdzenie i resztę, gdy są skończone. Do ostatniej płatności należy dodać dodatkowe koszty, takie jak ewentualne wyściełania i koszt wysyłki. Ostatnia płatność powinna być dokonana w ciągu 14 dni od zakończenia zlecenia, przed odbiorem / wysłaniem przesyłki.
Przedpłata może zostać zwrócona przed dokonaniem pomiarów lub w ciągu 30 dni (chyba że rozpoczęto prace nad projektem), zmniejszona o 50% jako koszty przygotowania oferty. Po tym, przedpłata będzie kosztem pracy nad zamówieniem i nie podlega zwrotowi. W przypadku niemożności wykonania zamówienia, spowodowanej przeze mnie, przedpłata zostanie zwrócona w gotówce lub w aktualnym stanie zamówienia - w zależności od stanu realizacji. We wszystkich innych sprawach obowiązuje polskie prawo cywilne.

Miejscem przyjęcia, przetwarzania i realizacji zamówienia jest Warszawa, Polska. Może być odbierane osobiście lub wysyłane ubezpieczoną przesyłką, na koszt zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia:
Biorąc pod uwagę specyfikę produkcji zbroi, zwłaszcza fakt, że większość prac wykonywana jest ręcznie,  przeprowadzane są poszukiwania informacji i zaprojektowana jest dla każdego klienta oddzielnie na indywidualny wymiar, podaję tylko szacowany czas rozpoczęcia prac i przeciętny czas potrzebny na wykonanie danego rodzaju Zamówienia. Należy oczekiwać opóźnień.

Trzeba pamiętać:
Zbroja się wgniata. Może nawet pęknąć lub się złamać. Jest to naturalne zużycie. Pamiętaj o tym podczas użytkowania. Można to częściowo zredukować, używając grubszej stali. Oryginalna grubość zbroi z XV wieku wacha się od 0,5 mm do 6 mm i więcej, utrzymując jednocześnie wagę całkowitą na jak najniższym poziomie.

Prywatność:
Nie przechowuję żadnych prywatnych danych, dane kontaktowe i adresowe podane do dostarczenia są przekazywane bezpośrednio do bieżącego operatora pocztowego wyłącznie w celu dostawy. Wszelkie dane dotyczące faktur są przechowywane zgodnie z wymogami prawa.

Jeśli masz więcej pytań, nie bój się ich zadać,
Pozdrawiam, Radosław Ciszewski.